ഗീതാപ്രചാരകസമിതിയും  സനാതനസ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡോ. പി വി വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി നയിക്കുന്ന സനാതനധർമപരിചയം പഠനപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും മുൻ ക്ലാസുകൾ കാണുവാനും ഈ പേജിൽ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സനാതനധർമ്മ പരിചയം ക്ലാസിന്റെ Live Streaming സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് യുട്യൂബ് ചാനലിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. Subscribe https://www.youtube.com/c/sanathanaschooloflife ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള സൂം മീറ്റിംഗ് ലിങ്ക് പഠന പരിപാടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് അതതു ദിവസങ്ങളിൽ  ലഭ്യമാക്കും.

19th Dec 2020 @ 8:30 PM

#51 പുരാണപരിചയം ഭാഗം- 6 ശ്രീമദ് ഭാഗവതം – Dr. P V Viswanathan Nampoothiri

https://youtu.be/BiCSzOvCTWM

 

  • മുൻക്ലാസ്സുകളുടെ ഓഡിയോകൾക്കായി താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

          Click here for Audio

സനാതനധർമപരിചയം : ആചാര്യൻ : ഡോ . പി വി വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി സംയോജകർ : ഗീതാപ്രചാരകസമിതി & സനാതനസ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് www.sanathanaschool.com
Please visit : www.sanathanaschool.com/sanathanadharmaparichayam for resources related to this course
Episode   Audio Link Video Link
1. സനാതനധർമപരിചയം – ആമുഖം
വേദങ്ങൾ
Audio Link01 Video Link01
2. ഋഗ്വേദപരിചയം Audio Link02 Video Link02
3. യജുർവേദപരിചയം Audio Link03 Video Link03
4. സാമവേദപരിചയം Audio Link04 Video Link04
5 . അഥർവവേദപരിചയം Audio Link05 Video Link05
6. വേദാംഗങ്ങൾ – വ്യാകരണം
വേദാംഗങ്ങൾ
Audio Link06 Video Link06
7. വേദാംഗങ്ങൾ – ശിക്ഷാ Audio Link07 Video Link07
8. വേദാംഗങ്ങൾ – നിരുക്തം , ഛന്ദസ്സ് Audio Link08 Video Link08
9. വേദാംഗങ്ങൾ – കല്പശാസ്ത്രം Audio Link09 Video Link09
10. ഉപവേദങ്ങൾ – ഭാഗം 1 – അർത്ഥവേദം
ഉപവേദങ്ങൾ
Audio Link10 Video Link10
11. ഉപവേദങ്ങൾ – ഭാഗം 2 – ആയുർവേദം Audio Link11 Video Link11
12. ഉപവേദങ്ങൾ – ഭാഗം 3 – ധനുർവേദം , ഗാന്ധർവവേദം Audio Link12 Video Link12
13. ദർശനങ്ങൾ – ആസ്തികദർശനങ്ങൾ – സാംഖ്യം
ദർശനങ്ങൾ
Audio Link13 Video Link13
14. ദർശനങ്ങൾ – ആസ്തികദർശനങ്ങൾ – യോഗദർശനം Audio Link14 Video Link14
15. ദർശനങ്ങൾ – ആസ്തികദർശനങ്ങൾ – ന്യായദർശനം Audio Link15 Video Link15
16. ദർശനങ്ങൾ – ആസ്തികദർശനങ്ങൾ – വൈശേഷികദർശനം Audio Link16 Video Link16
17. ദർശനങ്ങൾ – ആസ്തികദർശനങ്ങൾ – പൂർവ്വമീമാംസ Audio Link17 Video Link17
18. ദർശനങ്ങൾ – ആസ്തികദർശനങ്ങൾ – ഉത്തരമീമാംസ [വേദാന്തദർശനം] Audio Link18 Video Link18
19. ദർശനങ്ങൾ – നാസ്തികദർശനങ്ങൾ Audio Link19 Video Link19
20. ധർമശാസ്ത്രങ്ങൾ – ഒന്നാം ഭാഗം
ധർമശാസ്ത്രങ്ങൾ
Audio Link20 Video Link20
21. ധർമശാസ്ത്രങ്ങൾ – ഷോഡശസംസ്‌ക്കാരങ്ങൾ ഒന്നാം ഭാഗം Audio Link21 Video Link21
22. ധർമശാസ്ത്രങ്ങൾ – ഷോഡശസംസ്‌ക്കാരങ്ങൾ (സമാവർത്തനം , വിവാഹം ) Audio Link22 Video Link22
23. ധർമശാസ്ത്രങ്ങൾ – ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ ( തുടർച്ച),ആശ്രമധർമ്മങ്ങൾ Audio Link23 Video Link23
24. ധർമശാസ്ത്രങ്ങൾ – ചതുരാശ്രമങ്ങൾ, സ്ത്രീസങ്കല്പം, സ്ത്രീധർമം, ദമ്പതിമാരുടെ ധർമം Audio Link24 Video Link24
25. ഉപനിഷത്തുകൾ – ഈശാവാസ്യോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ
Audio Link25 Video Link25
26. ഉപനിഷത്തുകൾ – കേനോപനിഷത് Audio Link26 Video Link26
#27 – ഉപനിഷത്തുകൾ – കഠോപനിഷത് Audio Link27 Video Link27
#28 ഉപനിഷത്തുകൾ-പ്രശ്നോപനിഷത് Audio Link28 Video Link28

#29 ഉപനിഷത്തുകൾ – മുണ്ഡകോപനിഷത് –  https://youtu.be/CD9kOQU-1ao

#30 ഉപനിഷത്തുകൾ – മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത് – https://youtu.be/1avjaWVsZh8

#31 ഉപനിഷത്തുകൾ – ഐതരേയോപനിഷത് – https://youtu.be/46PKrAB3cPc

#32 ഉപനിഷത്തുകൾ – തൈത്തിരീയോപനിഷത് –  https://youtu.be/0YszmpDqyec

#33 ഉപനിഷത്തുകൾ – ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്  –  https://youtu.be/9D7Ai0ocYPs

#34  ഉപനിഷത്തുകൾ – ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത് – https://youtu.be/ZzthVSERas0

#35 ഇതിഹാസങ്ങൾ – രാമായണം-ഭാഗം- 1  –   https://youtu.be/lD3-htiQUaA

#36 ഇതിഹാസങ്ങൾ – രാമായണം-ഭാഗം-2 :  https://youtu.be/wxGVvBZmhHk

#37 ഇതിഹാസങ്ങൾ – രാമായണം-ഭാഗം-3 :  https://youtu.be/2vRQPDYiBbs

#38 ഇതിഹാസങ്ങൾ – മഹാഭാരതം- ഭാഗം 1  –  https://youtu.be/GUISdpsVias

#39 ഇതിഹാസങ്ങൾ – മഹാഭാരതം- ഭാഗം 2  – :  https://youtu.be/eqP4kQ6kcEY

#40 ഇതിഹാസങ്ങൾ – മഹാഭാരതം- ഭാഗം 3 :    https://youtu.be/NgwVO2kKB9I

#41 ഇതിഹാസങ്ങൾ – മഹാഭാരതം- ഭാഗം 4   :    https://youtu.be/9j9vBD78KBk

#42 ഇതിഹാസങ്ങൾ – മഹാഭാരതം-ഭാഗം5     :  https://youtu.be/kHzw_KHJo38

#43 ഇതിഹാസങ്ങൾ – മഹാഭാരതം- ഭാഗം 6 :  https://youtu.be/c1JyMKmfnus

#44 ഇതിഹാസങ്ങൾ -മഹാഭാരതം- ഭാഗം-7:    https://youtu.be/IJiJZBapsmM

#45 ഇതിഹാസങ്ങൾ -മഹാഭാരതം- ഭാഗം-8, – https://youtu.be/PfX5hkM1nhk

#46  പുരാണങ്ങൾ – ഭാഗം 1  –                                      https://youtu.be/k97FTSc8qes

#47 പുരാണപരിചയം ഭാഗം- 2                                  https://youtu.be/V0gg6EDa_q8

#48 പുരാണപരിചയം ഭാഗം- 3                                  https://youtu.be/Xhg2KLI8x6o

#49 പുരാണപരിചയം ഭാഗം- 4                                https://youtu.be/fjUYbp_Q9Tw  

#50 പുരാണപരിചയം ഭാഗം- 5                                https://youtu.be/dCq1znak6wA

  •  

 

 

All Videos Play List :  https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLVgQPkfOVZeHEBnemtCXpcGdGozwW7I