ശ്രീമംഗലത്ത് ഭാഗവതസത്സംഗ സമിതിയുടെയും   കറുകടം നൈമിശാരണ്യം ഭാഗവതക്കൂട്ടായ്മയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട whatsapp കൂട്ടായ്മകളിലായി 
 ശ്രീമദ്ഭാഗവത ദ്വാദശാഹയജ്‌ഞം ഒക്ടോബർ  1 മുതൽ 13 വരെ നടക്കും. 

ഭാഗവതാചാര്യൻ ബ്രഹ്മശ്രീ മാടശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി, ശ്രീ സജീവ് മംഗലത്ത്,  ശ്രീമതി ഹരിപ്രിയ എന്നീ ഭാഗവതോപാസകരോടൊപ്പം വിവിധ ഭാഗവതാചാര്യന്മാരും പഠിതാക്കളും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും. .വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലായി എഴുനൂറോളം ഭാഗവതാസ്വാദകർ ഈ ഭാഗവതാമൃതം നുകരുവാനായുണ്ടാവും. സാധാരണ ഭാഗവതസപ്‌താഹങ്ങളിൽ സമയപരിമിതിയാൽ വിശദമാക്കാൻ കഴിയാതെ വരാറുള്ള  പലഭാഗങ്ങളും ഇവിടെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത.

എല്ലാ ഭാഗവതപ്രേമികൾക്കും സ്വാഗതം….

ഭാഗവതദ്വാദശാഹയജ്ഞ  ഓഡിയോകൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക്‌ എത്തിക്കുന്നതിനായി സനാതനസ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫിന്റെ ഈ പേജിലും  ഓഡിയോ ലിങ്കുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്…

നമുക്ക് ഭാഗവതാമൃതം നുകരാം… പകരാം….

ഭഗവദ്‌സേവയിൽ…..

ശ്രീമദ് ഭാഗവത ദ്വാദശാഹ യജ്ഞം
തീയതി പാരായണ ഭാഗം Audio Link
2020 ഒക്ടോബർ 1 ശ്രീമദ് ഭാഗവത മാഹാത്മ്യം
ആമുഖം – ശ്രീ സജീവ് എം എസ് മംഗലത്ത് Audio Link_01
ശ്രീമദ്ഭാഗവതമാഹാത്മ്യ പാരായണം – പത്മപുരാണം അദ്ധ്യായം 1 ബ്രഹ്മശ്രീ മാടശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി Audio Link_02
ശ്രീമദ് ഭാഗവത മാഹാത്മ്യം:
പത്മപുരാണം – അദ്ധ്യായം – 2 ശ്രീമതി ഹരിപ്രിയ മാടശ്ശേരി
Audio Link_03
ശ്രീമദ് ഭാഗവത മാഹാത്മ്യം:
പത്മപുരാണം – അദ്ധ്യായം – 3 ശ്രീ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി
Audio Link_04
ശ്രീമദ് ഭാഗവത മാഹാത്മ്യം:
പത്മപുരാണം – അദ്ധ്യായം – 4 ശ്രീ കാലടി ശങ്കരനാരായണൻ നമ്പൂതിരി
Audio Link_05
ശ്രീമദ് ഭാഗവത മാഹാത്മ്യം:
പത്മപുരാണം – അദ്ധ്യായം – 5 ശ്രീമതി രാജേശ്വരി രാധാകൃഷ്ണൻ
Audio Link_06
ശ്രീമദ് ഭാഗവത മാഹാത്മ്യം:
പത്മപുരാണം – അദ്ധ്യായം – 6 ശ്രീമതി ഗിരിജ ഷാരടി
Audio Link_07
കീർത്തനം – ശ്രീ സജീവ് എം എസ് മംഗലത്ത് Audio Link_08
മാഹാത്മ്യ പ്രഭാഷണം :-
ബ്രഹ്മശ്രീ മാടശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി
Audio Link_09
കീർത്തനസന്ധ്യ Keerthanam_Audios
മംഗളാരതി Audio Link_10
02.10 .2020 (വെള്ളി) – ഒന്നാം ദിവസം
പാരായണം Audio Link_10
പ്രഭാഷണം Audio Link_11
ഭജനം, കീർത്തനം AudioLink 12
03.10.2020 (ശനി) രണ്ടാം ദിവസം പാരായണം , പ്രഭാഷണം Audio Link 13
04.10.2020 (ഞായർ) മൂന്നാം ദിവസം പാരായണം , പ്രഭാഷണം Audio Link 14
05.10.2020 (തിങ്കൾ) നാലാം ദിവസം പാരായണം , പ്രഭാഷണം (4/24 മുതൽ 5/26 വരെ) Audio Link 15
06.10.2020 ( ചൊവ്വ ) അഞ്ചാം ദിവസം പാരായണം , പ്രഭാഷണം (6/1 മുതൽ 7/10 വരെ) Audio Link_16
07.10.2020 (ബുധൻ) ആറാം ദിവസം പാരായണം , പ്രഭാഷണം ( 7/11 മുതൽ 8/24 വരെ ) Audio Link_17
08.10.2020 ( വ്യാഴം) ഏഴാം ദിവസം പാരായണം , പ്രഭാഷണം ( 9/1 മുതൽ 10/3 വരെ) Audio Link 18
09.10.2020 (വെള്ളി) എട്ടാം ദിവസം പാരായണം , പ്രഭാഷണം (10/4 മുതൽ 10/33 വരെ ) Audio Link_19
10.10.2020 (ശനി) ഒൻപതാം ദിവസം പാരായണം , പ്രഭാഷണം (10/34 മുതൽ 10/60 വരെ) Audio Link_20
11.10.2020 (ഞായർ) പത്താം ദിവസം പാരായണം , പ്രഭാഷണം (10/61 മുതൽ 10/90 വരെ) Audio_Link_21
12.10.2020 (തിങ്കൾ) പതിനൊന്നാം ദിവസം പാരായണം , പ്രഭാഷണം (11/1 മുതൽ 1 1/29 വരെ) Audio_Link_21
13.10.2020 ( ചൊവ്വ) പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം – സമർപ്പണം പാരായണം , പ്രഭാഷണം (1 1/30 മുതൽ 12/13 വരെ – യജ്ഞ സമർപ്പണം) Audio_Link_22