രാമായണത്തിലെ സ്ത്രീകളും മഹർഷിമാരും

കർക്കടകമാസത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 8 ന് സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് യുട്യൂബ് ചാനലിൽ .

കഥ കേൾക്കാം , കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ….

രചന, അവതരണം –
ശ്രീ പി. ഐ ശങ്കരനാരായണൻ

ഓരോ ദിവസവും ചേർക്കുന്ന വീഡിയോകൾ താഴെ നല്കിയിരിക്കുന്ന യുട്യൂബ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ് ….🙏